پيرزن ,سياه ,خاله پيرزننويسنده: طاهره ايبد؛ تصويرگر: مهكامه شعباني
ناشر: کتا بهای شكوفه وابسته به مؤسسة انتشارت اميركبير
خاله پيرزن، كنار درياست كه ناگهان داخل آب م یافتد. هش تپا و نهنگ و كوسه ب هنوبت، سراغِ او م یآیند
و م یخواهند او را بخورند. خاله پيرزن از ترس م يگويد ننة ديو سياهِ دُم به سر است تا حيوانات بترسند و
او را نخورند. آ نها به خاله پيرزن م يگويند م يروند دنبال ديو سياه دم به سر بگردند، ولي اگر او ننة ديو
نباشد، برم یگردند و او را م یخورند. بالاخره ديو سياه دم به سر م یآید و به خاله پيرزن م یگوید خوشحال
است نن هاش را پيدا كرده است. چند روز او را به خان هاش م یبرد و پس از چند روز كه خاله پيرزن دلش تنگ
م یشود، او را به خشكي برمیگرداند.

منبع اصلی مطلب : کتابخانه علی ابن موسی الرضا(ع )انارک
برچسب ها : پيرزن ,سياه ,خاله پيرزن
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : معرفی کتاب ديو سياه دم به سر